zaterdag 11 maart 2017

Vogelwalhalla 't Beleven, Reusel

Natuurgebied Beleven ligt ten zuidwesten van Reusel. Gemeente Reusel verkocht het gebied in 2007 aan Brabants Landschap, die het gebied ook beheert. Sinds 2008 is het gebied, dat grotendeels door de landbouw werd gebruikt, heringericht tot een natuurgebied waar met name vogels zich goed thuis voelen. Vogels, vogels en nog eens vogels, vooral trekvogels, weidevogels en watervogels. Er is ook een vogelobservatiescherm, waar je rustig en ongestoord naar de vogels kunt kijken. En vergeet vooral je verrekijker niet!

De achterzijde van het vogelobservatiescherm, overdekt met de zon in de rug.

De uitspraak gaat vaak fout, maar met een streepje ertussen gaat het beter: Bele-ven. Er valt hier inderdaad veel te beleven, zeker als je vogelaar bent. En dan te bedenken dat hier tot voor kort alleen maïsakkers lagen. Natuurontwikkeling bracht daar in 2008 verandering in. Over een oppervlakte van 85 hectare (dat is bijna 1 km2!) werd de met mest verzadigde bodemlaag verwijderd: 120.000 m3. Daardoor kwamen 2 vennen tevoorschijn die 100 jaar geleden waren dichtgegooid. Ze worden omringd door bloemrijk grasland. Vogels ontdekten al snel het nieuwe leefgebied. Zowel watervogels (geoorde fuut, slobeend) als weidevogels (kievit, wulp). Om in alle rust te kunnen genieten van deze vogels is er een kijkhut gebouwd. Rond de vennen liggen nog ouderwets veel zandpaden. Ze worden omringd door breed uitgegroeide bremstuiken, waaruit de geelgors zijn weemoedige lied zingt.

De voorzijde van het vogelobservatiescherm, met zicht op het water.

Tijdens het interbellum (de periode tussen twee oorlogen) werd dit gebied ontgonnen en na de Tweede Wereldoorlog werden ontwateringssloten gegraven. Het oorspronkelijke Beleven werd tot een komvormige laagte. Wel bevonden zich in dit gebied nog onverharde zandpaden met brede bermen en ook waren er houtsingels waar Geelgors en Roodborsttapuit zich thuis voelden. Er waren ook veel weidevogels zoals Grutto en Wulp te vinden. De oevers van de ontwateringssloten toonden nog relicten van de vroegere plantenrijkdom zoals Klokjesgentiaan. Voorts was de Levendbarende hagedis er nog te vinden.

Dit gebied werd in fasen aangekocht door de Stichting Brabants Landschap met de bedoeling de natuur weer zo veel mogelijk te herstellen. In 2007 werd de teeltlaag verwijderd om aldus het ven weer te herstellen. Ook de natte en droge heide zal worden hersteld en de ontwateringsmaatregelen zullen teniet worden gedaan.

Vogelsoorten: Aalscholver, Bergeend, Dodaars, Fazant, Grote Zilverreiger, Grutto, Kokmeeuw, Kolgans, Krakeend, Kuifeend, Merel, Nijlgans, Nijlgans, Scholekster, Slobeend, Spreeuw, Wintertaling, Wulp, Zwarte Kraai Kolgans


De locatie van het vogelobservatiescherm op het Beleven in Reusel

De wandelroute vanaf de straat naar het vogelobservatiescherm

De OSM kaart met de locatie van het vogelobservatiescherm, die ook op de OsmAnd App wordt aangegeven.

Daarom naar het Beleven
■ Ideaal voor vogelaars; vogels kijken
■ Bijzondere soorten zoals geoorde fuut en kleine plevier
■ Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden

Voorzieningen
■ Vogelkijkhut
■ Parkeren in de berm nabij mammoetvlonder: Beleven (straat), Reusel

Algemeen
■ Oppervlakte: 96 hectare

Geen opmerkingen:

Een reactie posten