woensdag 5 augustus 2020

De Groote Beerze tot aan de Grijze Steen

"De Groote Beerze tot aan de Grijze Steen" laat het huidige stroomgebied zien dat volgend jaar wordt heringericht. Tijdens de grote ruilverkaveling in 1973 is de beek gekanaliseerd om het regenwater sneller van de akkers te krijgen. Het klimaat is nadien zodanig veranderd dat het water bij langdurige regenval geborgen en vast gehouden moet worden. In de zomer leidt langdurige droogte voor een een daling van het grondwaterpijl. Vanaf de weg Netersel  / Casteren tot aan natuurgebied Grijze Steen wordt de beek opnieuw ingericht en krijgt het zijn oorspronkelijke meanderen weer terug. Het project gaat in het voorjaar van 2021 van start.


De video begint met de situatie voordat de beek z'n metamorfose doormaakte. Het tweede deel (dat volgend jaar verschijnt) gaat over de graafwerkzaamheden en de aanleg van het waterbergingsbed en de meandering van de beek. Rondom kwetsbare bosjes en vennen worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep wegzakken. Ook wordt het gebied toegankelijker gemaakt voor de recreant.

In het gebied vanaf De Hoeve / Kranenberg (https://bit.ly/3ihP11D) tot aan de Grijze Steen (https://bit.ly/3idh7uJ) mogen de beekprocessen volledig hun gang gaan in het beekdal. Dit houdt in dat bij veel neerslag de oevers vrijelijk mogen overstromen en dat een zone van enkele honderden meters aan weerszijden van de beek onder water komen te staan. Waar overstroming ongewenst is kunnen lage kades worden aangebracht om gebieden te beschermen. De maximale waterdiepte in de overstroomgebieden zal naar schatting ongeveer 30 cm bedragen.

Mijn visuele natuurverhalen

Mijn naam is Jozef van der Heijden. Ik woon in de Brabantse Hulsel.
Ik fotografeer al sinds de 70er jaren. Ik begon met een kleinbeeld fotocamera en een Super 8 filmcamera met geluidsregistratie. Op de boerderij filmde ik Groenlingen en Kneuen die de jongen op hun nest verzorgde. Mijn interesse gaat naar de natuur in het algemeen. Van vogels tot paddenstoelen, mossen, korstmossen en  landschappen. Maar vogels fascineren mij wel het meest. Daarnaast ben lid van diverse natuurbescherming organisaties (zie de logo's hieronder).

Hoewel vogels mijn voorkeur genieten, ontdekte ik op 4 januari 2019 de Opkrullende strookzwam in de bossen van Hapert, officieel de 19e geregistreerde vondst in Nederland sinds 1855 en de eerste sinds 1985. Daarna vond ik nog twee plaatsen waar deze zeer zwam voor kwam. Op 16 oktober 2019 vond ik op Landgoed Wellenseind de eveneens zeer-zeldzame Kroontjesknotszwam. Verspreidingsatlas.nl meldt sinds 1990 slechts 105 vindplaatsen in Nederland.

Volg mij op: Facebook Twitter YouTube en met www.jozefvanderheijden-foto.nl. Mijn onderwerpen: Alles wat de natuur gedurende de vier jaargetijden biedt.

zondag 26 juli 2020

Meetstation waterkwaliteit Groote Beerze

Wie de laatste tijd met de fiets of auto over de brug van de Groote Beerze tussen Casteren en Netersel is gereden, heeft misschien een grote meetkast boven de brugleuning uit zien komen. Een meetstation in de waterloop van de Groote Beeze monitort continu de waterstand en hoeveelheid water die passeert.

Een meetstation in de waterloop van de Groote Beeze monitort continu de waterkwaliteit en de hoeveelheid water die passeert.

Navraag bij het Waterschap De Dommel leert; "Met deze meetkast wordt de waterstand en het debiet* bepaald voor de Groote Beerze. Dit is nodig voor de nulmeting voor het project (hermeandering Groote Beerze) dat binnenkort wordt uitgevoerd. Op die manier kunnen we goed de effecten van het project in beeld brengen, analyseren en evalueren."

*Debiet (ook wel flow genoemd) is een natuurkundige grootheid voor een doorstromend medium uitgedrukt als de hoeveelheid van een vloeistof of gas per tijdseenheid. De grootheid wordt toegepast in de stromingsleer, hydrologie, geografie, civiele techniek, de meet- en regeltechniek en procestechniek. In de pomptechniek wordt vaak de term opbrengst gebruikt.

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en beter te kunnen omgaan met extreme regenval. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het waterschap is nu bezig met de voorbereiding van de plannen. Dit gebeurt samen met Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en andere partners en in overleg met betrokken grondeigenaren, pachters en omwonenden.

Het project is opgedeeld in drie fasen en daarmee ook drie deelgebieden. Fase één is het traject van de Groote Beerze vanaf de brug aan de weg De Hoeve in Netersel en Kranenberg in Casteren tot aan het kapelletje in Westelbeers. Voor dit deeltraject heeft Waterschap De Dommel inmiddels een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is een ‘tussenresultaat’ en vormt de basis voor een Projectplan Waterwet. Naast het ontwerp voor fase 1 van het project, is er ook gewerkt aan de visie voor het totale projectgebied.

De meeteenheid is aan de brug bevestigd. Onder in de pijp zitten sensoren die met een kabel zijn verbonden met de meetkast.

Om ervoor te zorgen dat het gebied beter water kan opnemen en vasthouden, krijgt de Groote Beerze een natuurlijkere loop, vergelijkbaar met de situatie vóór 1973. Rondom kwetsbare bosjes en vennen nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken. Plannen uit het verleden worden zoveel mogelijk benut. In 2005 is voor een deel van het projectgebied (Moerasbos - Grijze Steen) de visie 'Van Beerze naar Beter’ opgesteld. Daarnaast is in 2010 een start gemaakt met projecten onder de noemer van de Levende Beerze. Hiervan maken de Groote Beerze en de Kleine Beerze onderdeel van uit. Andere doelen en inzichten, veranderende regelgeving en klimaatverandering waren allemaal redenen om de visie uit 2005 af te stoffen en te herijken.

Rond 2021 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
Meer info met interactieve kaart: www.rhk.maps.arcgis.com/Herijking_Visie_Groote_Beerze