vrijdag 19 mei 2023

De Geoorde fuut op het nieuwe Schotelven 2.0

Bij de herinrichting Natte Natuurparel De Utrecht en Beekdal Groote Beerze zijn een aantal vlakte afgegraven om de stikstofrijke toplaag te verwijderen. Bij een aantal vlakten, die laag gelegen zijn is daar ook ruimte gemaakt voor waterberging. Bij langdurige regenval kan het water daar lang vastgehouden worden om zo in de grond weg te zakken. Doordat het grondwaterpeil nu zo staat zijn er nieuwe vennen ontstaan. Een van die nieuwe vennen ligt in Netersel op de hoek Schotelven - Witvensberg. Bij de namen van zandwegen zeggen al dat hier vroeger ook vennen lagen. Hoewel deze door mensen is aangelegd, biedt het ruimte voor veel waterleven, waar de watervogels op af zijn gekomen. Vandaag heb ik voor jullie de mooiste vogel die daar verblijft, de Geoorde fuut.


Dit koppel Geoorde fuut zijn onafscheidelijk van elkaar. Ze blijven steeds in elkanders buurt.

De Geoorde Fuut behoort tot de fuutachtigen. De Geoorde Fuut is iets groter als de Dodaars. In de winter lijken de twee soorten veel op elkaar, maar de geoorde fuut mist de witte snavelpunt. De geoorde fuut heeft een iets opgewipte snavel en een rond kopje. De broedgebieden worden merendeels vanaf april bezet. Dit duurt tot begin augustus. Nieuw ontstane natte natuur wordt benut, zij het soms tijdelijk. De landelijke aantallen namen tussen 1980 en 2000 toe van enkele tientallen tot enkele honderden paren. Sindsdien schommelen ze. In de beste jaren zijn er meer dan 500 broedparen aanwezig, voor West-Europa een fors aantal. Zoals andere futen maken de Geoorde futen een drijvend nest, veelal goed verstopt in vegetatierand maar soms open en bloot. Eileg doorgaans in mei en eerste helft juni. Eén tot twee broedsels per jaar, meestal 3-4 eieren, broedduur 20-21 dagen, jongen na 4-6 weken zelfstandig. Of het hier ook tot broeden komt,..... Laten we het hopen

In het westen van Europa is het een plaatselijk algemene standvogel. In het oosten een trekvogel, daar vooral in de zomer aanwezig. De geoorde fuut is het hele jaar in Nederland aanwezig. Het is een schaarse broedvogel. In de winter verblijven de vogels niet in hun broedgebied. Geoorde futen zoeken vaak bescherming in kokmeeuwkolonies. Op vennen en plassen waar kokmeeuwen broeden kun je dus alert zijn op geoorde futen. De geoorde fuut is tamelijk zwijgzaam in tegenstelling tot de dodaars die met zijn roep zijn aanwezigheid verraadt. Het aantal broedparen van de geoorde fuut schommelt nogal per jaar maar is deze fuut is in Nederland plaatselijk een vrij talrijke vogel.


Dit nieuwe ven zou je "Schotelven 2.0" kunnen noemen. Dit omdat er iets zuidelijk van deze plek aan de oostzijde van de gelijknamige zandweg vroeger een ven lag met die naam. Het ligt in het noordelijke deel van het gebied, Nieuwe Erven genaamd. Mijn vader had daar een weiland waar de koeien liepen. Ik werd daar mee naar toe genomen op te helpen met het melken van de koeien en andere werkzaamheden. Ook mocht ik met opa mee als hij daar naartoe ging. En dat was niet altijd om te werken. Vaak vertelde hij over de natuur aldaar. Waar de vogels zaten, hoe de planten heten, en zo meer. Hij was een natuurmens als geen ander. Mijn vader was ook een natuurmens, maar door het drukke werk had hij niet de tijd om daar van te genieten. Nu ik zelf opa ben doe ik het zelfde bij onze kleinkinderen. En dat vinden ze niet alleen leuk, maar ze beseffen ook dat ze de natuur in hun hart moeten sluiten.