zondag 26 juli 2020

Meetstation waterkwaliteit Groote Beerze

Wie de laatste tijd met de fiets of auto over de brug van de Groote Beerze tussen Casteren en Netersel is gereden, heeft misschien een grote meetkast boven de brugleuning uit zien komen. Een meetstation in de waterloop van de Groote Beeze monitort continu de waterstand en hoeveelheid water die passeert.

Een meetstation in de waterloop van de Groote Beeze monitort continu de waterkwaliteit en de hoeveelheid water die passeert.

Navraag bij het Waterschap De Dommel leert; "Met deze meetkast wordt de waterstand en het debiet* bepaald voor de Groote Beerze. Dit is nodig voor de nulmeting voor het project (hermeandering Groote Beerze) dat binnenkort wordt uitgevoerd. Op die manier kunnen we goed de effecten van het project in beeld brengen, analyseren en evalueren."

*Debiet (ook wel flow genoemd) is een natuurkundige grootheid voor een doorstromend medium uitgedrukt als de hoeveelheid van een vloeistof of gas per tijdseenheid. De grootheid wordt toegepast in de stromingsleer, hydrologie, geografie, civiele techniek, de meet- en regeltechniek en procestechniek. In de pomptechniek wordt vaak de term opbrengst gebruikt.

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en beter te kunnen omgaan met extreme regenval. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen die nodig zijn vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het waterschap is nu bezig met de voorbereiding van de plannen. Dit gebeurt samen met Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en andere partners en in overleg met betrokken grondeigenaren, pachters en omwonenden.

Het project is opgedeeld in drie fasen en daarmee ook drie deelgebieden. Fase één is het traject van de Groote Beerze vanaf de brug aan de weg De Hoeve in Netersel en Kranenberg in Casteren tot aan het kapelletje in Westelbeers. Voor dit deeltraject heeft Waterschap De Dommel inmiddels een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is een ‘tussenresultaat’ en vormt de basis voor een Projectplan Waterwet. Naast het ontwerp voor fase 1 van het project, is er ook gewerkt aan de visie voor het totale projectgebied.

De meeteenheid is aan de brug bevestigd. Onder in de pijp zitten sensoren die met een kabel zijn verbonden met de meetkast.

Om ervoor te zorgen dat het gebied beter water kan opnemen en vasthouden, krijgt de Groote Beerze een natuurlijkere loop, vergelijkbaar met de situatie vóór 1973. Rondom kwetsbare bosjes en vennen nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken. Plannen uit het verleden worden zoveel mogelijk benut. In 2005 is voor een deel van het projectgebied (Moerasbos - Grijze Steen) de visie 'Van Beerze naar Beter’ opgesteld. Daarnaast is in 2010 een start gemaakt met projecten onder de noemer van de Levende Beerze. Hiervan maken de Groote Beerze en de Kleine Beerze onderdeel van uit. Andere doelen en inzichten, veranderende regelgeving en klimaatverandering waren allemaal redenen om de visie uit 2005 af te stoffen en te herijken.

Rond 2021 wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.
Meer info met interactieve kaart: www.rhk.maps.arcgis.com/Herijking_Visie_Groote_Beerze