donderdag 11 augustus 2016

Vernatting Landschotse Heide

Vanmorgen ben ik naar Middelbeers gefietst om te kijken hoe de ontwikkelingen vorderen ten aanzien van de aanpak van de verdroging die de Landschotse Heide al jaren kent. Er zijn graafwerkzaamheden gestart om een ven die normaal vrijwel droog ligt, uit te graven tot een groot en dieper ven. Het plan het dan ook 'Natte Natuurparel Landschotse Heide'.

De natuur op de Landschotse heide heeft last van verdroging. Dit heeft gevolgen voor de bijzondere planten en dieren die in deze Natte Natuurparel leven. Vanaf juli 2016 voert Waterschap De Dommel met samenwerkingspartners werkzaamheden uit om dit probleem aan te pakken. Het werk moet eind 2016 klaar zijn.


Doel van het project
We pakken de verdroging van de Landschotse heide aan. Het probleem is dat er in een groot deel van het jaar onvoldoende grondwater is. Door de verdroging dreigt natuur te verdwijnen, die van oudsher voorkomt in dit heide- en vennengebied. De variatie aan soorten (biodiversiteit) neemt af. Vooral de waterhuishouding aan de oostkant van de Landschotse heide wordt verbeterd. Dit natuurgebied van 244 ha groot is een Natte Natuurparel. Dat zijn gebieden waar de natuur afhankelijk is van een goede grondwaterstand en waterkwaliteit. Met de aanpak worden ook Natura-2000 doelen bereikt.

Projectgebied
Op de kaart is het projectgebied rood omlijnd. Het ligt midden tussen de kernen Middelbeers en Westelbeers (gemeente Oirschot) en Vessem (gemeente Eersel). Het gebied grenst aan de oostzijde van het natuurgebied Landschotse Heide vlakbij het Berkven.


Graafwerk
Half juli is aannemer Van Beers gestart met het werk, dat in fasen wordt uitgevoerd. Tot 5 augustus gaat het vooral om graafwerkzaamheden, het grondwerk. Dan ligt het 3 weken stil i.v.m. vakantie. Daarna gaat de aannemer verder met het afgraven van de bovenste laag grond tot op de schrale grond. Dat is nodig voor heide.

Watergeul en groter ven
De meest zichtbare verandering wordt het graven van een ondiepe, slingerende geul in het weiland dat er nu ligt. Daarna dempen we de huidige rechte, diepe afwateringssloot die op de grens van het bos ligt. Deze sloot onttrekt grondwater en dat is ongewenst. Verder wordt het Berkven uitgebreid en aangrenzend ontstaat natte en droge heide. De overgang tussen bos en open landschap wordt meer geleidelijk.

Waterafvoer
Bij het beginpunt van de nieuwe geul wordt een pomp geplaatst. Deze pompt het water tussen de afwateringssloot uit het landbouwgebied op naar de iets hoger gelegen geul. Zo houden de boeren voldoende waterafvoer van hun percelen.

Zandopslag
De afgegraven grond blijft enkele jaren in het gebied ‘in depot opgeslagen’. De grond is in een latere fase nodig bij het project Levende Beerze, ook in deze regio. In depot opslaan is de goedkoopste oplossing. Deze hopen zand liggen langs de Keijenhurkseweg, links voor de poort naar het natuurgebied. Het zanddepot is niet toegankelijk en wordt voor de veiligheid afgezet.

Planning
Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. Het graafwerk (fase 1) loopt tot half oktober en ligt in de bouwvak stil. Het planten van struiken (fase 2) gebeurt in november/december. Uitvoering van het werk start half juli. Naar verwachting eind 2016 klaar.

Links: de kijktoren aan het Wit Hollandven, rechts; door de hoge waterstand staat de picknicktafel helemaal in het water.

Het water staat zo hoog, dat het water uit het Wit Hollandven het fietspad deels onder water zet.