dinsdag 27 oktober 2015

Beekherstel Reuseldal van start

Verschillende partijen gaan de komende tijd samen aan de slag om hun ‘collectieve ambitie’ voor het Reuseldal waar te maken. Zij gaan in dit gebied 200 hectare van het Natuurnetwerk voor Brabant realiseren en de beek ‘de Reusel’ herstellen. Dat meldt Provincie Noord-Brabant in een persbericht.

De rechte stroom van de Reusel bij Diessen

Het beekherstel is onderdeel van het pakket PAS-maatregelen die Waterschap De Dommel de komende tijd zal uitvoeren. Daarnaast willen de samenwerkingspartners de agrarische structuur verbeteren, kansen voor toerisme/recreatie ontwikkelen en de cultuurhistorie in het gebied behouden en beleefbaar maken. Op 1 oktober ondertekenden ze hiervoor een intentieovereenkomst waarin afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd.

Vrijwillige kavelruil
In het buitengebied van de gemeente Reusel- De Mierden ligt de Reusel; een rechte beek met weinig stroming. Dit levert problemen op voor de natuur en de waterhuishouding. Door de oude loop van de beek weer te laten slingeren, profiteren natuur en landschap. Om dat te kunnen doen zijn gronden nodig aangrenzend aan de beek. Deze zijn vaak in agrarisch eigendom. Door onderling en op vrijwillige basis gronden te ruilen is het agrariërs vorig jaar gelukt om gronden langs de beek vrij te spelen én tegelijk te komen tot een betere verkaveling van het gebied. Dat levert hen kostenbesparing op omdat de vorm en ligging van percelen beter aansluiten op de behoeften van de agrarische bedrijven.

De Reusel zoals deze kronkelend door landgoed de Utrecht stroomt

25 ha geruild
De agrariërs in het gebied zijn dan ook blij met de resultaten van de kavelruil. Het afgelopen jaar is 25 ha naar het Natuurnetwerk geruild. Hiermee is nu 75% van het als Natuurnetwerk begrensde gebied in bezit van de gebiedspartners. Momenteel wordt in samenwerking met Waterschap De Dommel de resterende grondverwerving uitgewerkt. Daarnaast regelt Waterschap De Dommel de voorfinanciering voor de grondverwerving, als de financiering geregeld is. Voor de financiering wordt nu een GOB-aanvraag voorbereid.

Voorbeeldproject
Het Gebiedsproces Reuseldal is een voorbeeldproject voor de realisatie van het Natuurnetwerk samen met de manifest- en gebiedspartners: gemeente Reusel- De Mierden, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap, ZLTO, BPG, Huis van de Brabantse Kempen en de Provincie Noord-Brabant. De gemeente Reusel- De Mierden is trekker van het gebiedsproces. Om de rolverdeling bestuurlijk te borgen hebben de gebiedspartners een intentieovereenkomst opgesteld. Burgemeester Tuerlings gaf voorafgaand aan de ondertekening op 1 oktober een korte toelichting op de samenwerking in het Bestuurlijk Overleg Natuurnetwerk Brabant.