zaterdag 3 februari 2024

Moeras en watervogels in de Brabantse Kempen

"Moeras en watervogels in de Brabantse Kempen" is een vervolg op "Bos en Heidevogels in de Brabantse Kempen". Alle vogels is deze video zijn door mijzelf gefilmd. Natuurlijk heb ik meer soorten voor de lens gehad, maar die zijn gefotografeerd, geen video dus.


Moeras en watervogels in de Brabantse Kempen

Met de ontginning van grote moerassen is de situatie voor veel moerasvogels, ooit zo kenmerkend voor ons land, penibel geworden. Veel ervan, waaronder de Roerdomp, staan inmiddels op de Rode Lijst. Een belangrijk knelpunt in de bescherming van moerasvogels blijkt de leemte in kennis over de factoren die deze achteruitgang veroorzaken en hoe optimaal beheer voor moerasvogels gestalte moet krijgen. De bedreigde moerasvogels zijn vooral gebonden aan jonge successiestadia met riet. Er is een gebrek aan jonge moerassen en een aantal moerasvogels dreigt uit (het grootste deel van) Nederland te verdwijnen.

Voedsel in de vorm van vissen, amfibieƫn en hun larven, (water)insecten regenwormen en andere ongewervelden wordt vooral gezocht in en boven open water, drijfbladvegetaties, drijftillen, trilvenen, lage oevervegetaties van moeraspioniers, grote zeggen en boven nat kruidenrijk gras- of hooiland. Hogere moerasvegetaties zijn van weinig belang en bos en struweel worden gemeden.